Szabályozás

ÁltalánosEgyes fuvarozók tisztelettel teli szorongással, mások „lenézőleg”, mint egy szükséges és elkerülhetetlen csapásként veszik kézbe azt a nemzetközi áruszállításra – elsősorban tranzit forgalomban – felhasználható vámokmányt, amelyről e fejezetben részletesebben szólunk, különös tekintettel arra, hogy a biztonságos nemzetközi közúti teheráru-szállítás nélküle - még a mai számos lehetőség kihasználása mellett is – csaknem elképzelhetetlen.

Ennek megfelelően az okmány jelentősége – amely egy nemzetközi vámegyezmény eredményeként, annak fizikálisan megjelenő, kézbe vehető formája - napjainkban sem csökkent, talán még az is elképzelhető, hogy növekedni fog.

Ezért tartjuk oly fontosnak, hogy jelentőségét és a felhasználásának csaknem korlátlan lehetőségeit felismerjék, hogy az okmány, azaz az azt életbe léptető nemzetközi vámegyezmény tartalmával közelebbről is megismerkedjenek.

Az Egyezmény korszerűsített, megújult formában 1975-ben lépett életbe Genfben, a szerződő országok képviselői által parafált formában. Minden tagországnak azonban azt a saját jogrendje keretében ki kellett bővítenie ahhoz, hogy az ténylegesen működhessen. Ezért került sor hazánkban az 1978. évi 16. törvényerejű rendeletnek "Az áruknak a TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény" megalkotására és közzétételére. Az időközi módosításokat egységes szerkezetbe foglalva a 2003 évi XXXIV. törvény hirdette ki, újabb módosítást tartalmaz a 2005. évi XXXII. törvény. Jelenleg hatályos verziója egységes szerkezetben (a mellékletekkel együtt) a 2013. évi XLII. törvényben került kihirdetésre. 

A törvény végrehajtásáról korábban a 19/2001 (V. 25.) KÖVIM-PM együttes rendelet rendelkezett, ezt a 39/2013. (IX. 24.) NGM-rendelet váltotta, annak módosítását a 17/2016 (VI. 7.) NGM-rendelet tartalmazza. Ez a nemzetközi vámegyezmény a garanciája annak, hogy a kelet-nyugati irányú közúti nemzetközi áruszállítás viszonylag zökkenőmentesen bonyolódik kontinensünkön.

Magának az egyezménynek a tagországokban történő végrehajtását az ENSZ EGB (Európai Gazdasági Bizottsága) megbízása alapján a Nemzetközi Közúti Fuvarozási Unió (IRU) felügyeli, és hoz a tagországok számára kötelező érvénnyel végrehajtandó döntéseket, rendelkezéseket. Az IRU konzultatív státusa alapján folyamatosan jelenti az ENSZ EGB-nek az Egyezmény végrehajtása során szerzett nemzetközi tapasztalatokat, és tesz javaslatokat annak korszerűsítésére, a mindennapok igényeihez történő formálására. Napjainkban is az Egyezmény megújulásának lehetünk tanúi, ami még inkább szükségessé teszi, hogy azzal a tevékenységük problémamentes végzéséhez szükséges mértékig, mélységig megismerkedjenek.

Kik vehetik igénybe?

 


A vámzár alatt folytatott nemzetközi teheráru-fuvarozásban kizárólag arra alkalmasnak nyilvánított közúti járművek vehetnek részt. Ennek nemcsak a TIR Egyezményben foglaltak szerint van nagy jelentősége. A TIR Egyezmény 2. számú melléklete külön tartalmazza azokat a közúti járművekre érvényes műszaki előírásokat, amelyeknek egy, a nemzetközi teherszállításra külön eljárásban alkalmasnak nyilvánított járműnek/járműszerelvénynek meg kell felelnie.

Az alkalmassá nyilvánítás legfőbb alapelvei a következők:

Kizárólag olyan közúti járművet lehet vámzár alatt végzett nemzetközi fuvarozásra alkalmassá nyilvánítani, amelynek a rakomány részére fenntartott rakterét úgy alakították ki, vagy szerelték fel, hogy:

 

  • a jármű vámzárral lezárt részéről nem lehet semmiféle árut/vámárut kivenni, vagy oda betenni látható nyomok hátrahagyása, vagy a vámzár megsértése nélkül,
  • egyszerűen és hatékonyan (biztonságosan) lehet rajta elhelyezni a vámzárakat
  • semmiféle olyan titkos teret - kialakított rejtekhelyet - nem foglal magában, ahol áruk/vámáruk a vámellenőrzés elől elrejthetők,
  • az áruk elhelyezésére szolgáló valamennyi hely (rakodótér, rakfelület) a vámvizsgálat lefolytatásához könnyen hozzáférhető.

Közúti járművek egyedileg, de akár gyártmányok és típusok szerint is (közúti járműszériák) a nemzetközi árufuvarozásra alkalmassá nyilváníthatók. A felülvizsgálati (vám-) eljárás során a TIR Egyezmény 4. számú mellékletében szereplő mintával megegyező formátumú és tartalmú "alkalmassági  bizonyítványt", ún. Certificate-ot állítanak ki az illetékes vámhatóság képviselői a kibocsátó ország nyelvén.

Tagfelvételi eljárásról bővebb információt itt kaphat.

Egyedi alkalmasság

Az egyedi alkalmassá nyilvánítási eljárást a jármű tulajdonosa vagy üzemeltetője, vagy valamelyikük képviselője kezdeményezi az arra rendszeresített nyomtatvány vámhatóságnál történő benyújtásával. Hazánkban az "alkalmassági bizonyítványok" (az ún. Certificate-ok) kiadására, hitelesítésére, érvényességi idejük meghosszabbítására kizárólag a jármű tulajdonosának székhelye szerinti NAV Megyei Adó- és Vámigazgatóságai jogosultak.

A területileg illetékes vámhatóság a tehergépjármű ellenőrzését az Egyezmény mellékleteiben foglalt általános szabályok alkalmazásával végzi el, melynek során meggyőződik arról, hogy az Egyezmény 2. számú mellékletében közölt általános érvényű műszaki előírásoknak, paramétereknek megfelel-e. Az alkalmassá nyilvánítást követően szerelhetik fel járműveikre az oly nagyon áhított TIR-táblát, amely a vámhatóságok felé mintegy garanciaként is szolgál. A táblák (első-hátsó) mérete 250 x 400 mm. A TIR felirat latin nagybetűi 200 mm magasak, és a vonalvastagságuk legalább 20 mm. A felirat kizárólag kék alapon fehér színű lehet.

A további legfontosabb tudnivalókat elsajátíthatják a TIR Egyezmény 2., 3. és 4. számú mellékleteiből.

 

Feltételek

Az, hogy rendelkeznek egy nemzetközi közúti áruszállításra alkalmas járművel/járműszerelvénnyel, még nem jogosítja fel Önöket arra, hogy azzal TIR-okmány fedezete alatt fuvarfeladatot is végrehajtsanak. Ehhez még további feltételek együttes teljesülésének is be kell következnie.

A Magyar Köztársaság területén TIR-igazolvány érvényesítésére kizárólagos illetékességgel csak a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) jogosult. Az Egyesületet az általa érvényesített TIR Carnet nemzetközi vámokmányokkal lebonyolított fuvarozásokért a garanciavállaló egyesületre vonatkozó és az Egyezményben meghatározott felelősség terheli. Az Egyesülettől az előbbiekben megjelölt felelőssége alapján TIR-igazolványonként 100.000 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és a vámkiszabás napján érvényes kereskedelmi középárfolyamon számított forintösszeg követelhető, mégpedig a szerződő országok bármelyikének vámhatósága részéről indított vámigazgatási eljárás keretében a bizonyítottan jogsértő módon felhasznált TIR-igazolvány fedezete alatt végzett árufuvarozást követően, illetve a vámáru nyilvántartásba vételének, az igazolvány vámhatóság előtt történő bemutatásának (mentesítésének) elmaradása esetén.

Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy TIR-okmány fedezete alatt nem ad hoc jelleggel végezhető fuvarozási tevékenység. Annak, aki erre jogosultságot szerez, számos és nem is a legenyhébb feltételnek kell megfelelnie ahhoz, hogy a kedvezményezettek körébe tartozzék.

Tájékoztató a TIR Carnet-használatra történő felhatalmazáshoz benyújtandó igazolásokról


Kedvezményezettnek lenni annyit jelent, hogy az illető személy (vállalkozó) vagy gazdasági társaság teljes jogú tagja az okmányt érvényesítő (forgalmazó) Egyesületnek, annak tagdíjat fizet, és maradéktalanul vállalja annak alapszabályában, valamint a Kötelezettségvállalási Nyilatkozatban foglaltakat. Ez utóbbi dokumentum mindenre kiterjedően, konkrétan részletezi a TIR-igazolvány felhasználásához fűződő jogokat és kötelezettségeket; annak szabályellenes vagy jogsértő módon történő mentesítését vagy a mentesítés elmaradását követő szankciókat. Ezek legsúlyosabbika az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás.

Amint arról már az előzőekben szóltunk, a TIR Carnet nem más, mint egy egyszerűsített vámeljárásban — áru/vámáru-továbbítás során — alkalmazott nemzetközi vámokmány, amely lehetővé teszi, hogy arra alkalmas járművel — vámzár alatt — az indító országból a rendeltetési ország megadott pontjára történjen áruszállítás a vám-formalitások lehető legminimálisabb mértékre történő redukálása mellett.

Minderről az Egyezmény úgy fogalmaz, hogy az okmány azoknak a küldeményeknek közbeeső átrakása nélküli, egy vagy több országhatáron áthaladó árufuvarozásánál nyújt biztosítékot, amelyeket az egyik szerződő fél indulási vámhivatalától a másik szerződő fél rendeltetési vámhivataláig közúti járművel/járműszerelvénnyel vagy szállítótartállyal bonyolítanak le, feltéve, hogy a TIR-eljárás kezdete és befejezése között a fuvarozás egy szakasza közúton történik.

A TIR Egyezmény keretében fuvarozott áruk az átmenő vámhivataloknál mentesülnek a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetésének vagy letétbe helyezésének kötelezettsége alól. A TIR eljárás szerint zárral ellátott közúti járművekben, járműszerelvényekben vagy szállítótartályokban fuvarozott árukat (általános szabályként) az átmenő vámhivatalok — általában — nem vonják vámvizsgálat (belső áruvizsgálat) alá.