Ma Vazul napja van.

TIR igazolvány

Felépítése

 1996. július 1-e óta 4, 6, 14 és 20 lapos változatai ismertek. Ez a megállapítás a betétlapok számára vonatkozik, ugyanis valamennyi változat további 4 lappal rendelkezik, amelyek fontosságukban nem maradnak el a betétlapoktól. Az Egyesület jelenleg kizárólag a 6 és a 14 lapos okmányokat forgalmazza.

Az első borító lap speciális dombornyomásos eljárással készül, és fellelhető rajta az illető okmány sorozatszáma és annak PIN-kódos formája is. Valamennyi betétlap speciális vízjellel van ellátva, 1997. nyarától a betétlapok is PIN-kóddal kerülnek előállításra.

A két sárga színű borítón belül további két sárga, de már más funkciójú és más anyagból készült oldal található. Ezek egyike a szállítandó áru/vámáru bejelentésére szolgáló manifeszt (árunyilatkozat) kontroll szelvénye, amely a többi árumanifeszttel egyetemben, lehetőleg egy másoló-eljárásban töltendő ki. A másik sárga színű lap a jegyzőkönyv (Procés-verbal de constat; P/V), erről a későbbiekben még részletesen szólunk.

Az igazolvány első borító lapja tartalmazza az érvényesítő egyesület hitelesítő bélyegző-lenyomatát, valamint az általa megállapított érvényességi határidőt, ami jelenleg 75 naptári nap. Ez alatt szerepel az okmány felhasználójának megnevezése, cégszerű bélyegző lenyomata, amelyet a kibocsátás pillanatában nem csak a fedőlapra, de a manifeszt-szelvényen is el kell helyezni. A fedőlapon szerepel továbbá az indulási és a rendeltetési ország(ok) megnevezése. Az indulási és a rendeltetési vámhivatalok száma összesen négynél több nem lehet.

Külön rovatba kell feljegyezni a fuvarfeladat végrehajtására igénybevett jármű/járműszerelvény adatait (forgalmi rendszámukat és az engedélyezési okirat/Alkalmassági Bizonyítvány) számát.

Az igazolványban lévő betétlapok száma, amint arra már az előzőekben utaltunk, változó lehet. A négylapos okmány az indító országból egy szomszédos államba irányuló egy fel- és lerakós áruszállításra vehető igénybe.

Amennyiben a fuvarozás kizárólag az Európai Unión belül történik, TIR igazolvány felhasználása TILOS!

 

Árunyilatkozat (Manifeszt)

Az árunyilatkozatot az indulási (indítási) ország nyelvén kell kitölteni, kivéve, ha a vámhatóságok egy másik nyelv használatát engedélyezik, vagy megkövetelik.

Az árunyilatkozaton szereplő bejegyzéseket gépírással, másoló papír használatával oly módon kell elkészíteni, hogy azok minden betétlapon jól olvashatók legyenek, kivéve a jegyzőkönyv idevonatkozó rovatait. Az olvashatatlan betétlapokat a vámhatóságok visszautasíthatják.

A vámnyilatkozattal megegyező tartalmú lapok, vagy az árunyilatkozat összes adatait hordozó kereskedelmi okmányok, illetve rakomány jegyzékek a betétlapokhoz pótlapként csatolhatók. Gyűjtőáru esetében a részletes árufelsorolást tartalmazó rakomány-jegyzéket minden esetben a manifeszthez kötelező csatolni.

Abban az esetben, ha több indulási vámhivatal vagy rendeltetési vámhivatal van, az egyes vámhivataloknál nyilvántartásba vételre vagy mentesítésre kerülő árukat az vámnyilatkozaton egymástól világosan el kell különíteni. Minden betétlapot a TIR-igazolvány birtokosának (a felhasználónak) vagy megbízott képviselőjének (gépjárművezetőjének) keltezéssel és aláírásával kell ellátnia.

 

Jegyzőkönyv (Procés-verbal de constat)

Ez a szintén sárga színű, vízjeles lap az okmány utolsó előtti oldala, azaz közvetlenül a hátlap előtt található.

Ha a szállítási feladat végrehajtása során a járművön alkalmazott vámzár valamilyen oknál fogva megsérül, illetve egy elszenvedett baleset vagy lopás, dézsmálás következtében a rakományban kár, hiány keletkezik vagy megsemmisül, a fuvarozónak azonnal annak az országnak, ahol az esemény bekövetkezett vagy ahol annak bekövetkeztét észlelte, a legközelebbi vámhivatalához vagy annak hiányában más illetékes szervéhez, hatóságához (pl. rendőrség) kell fordulnia, ahol azok a lehető legrövidebb időn belül felveszik a ténymegállapító jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv (P/V) rovataiba csak az illetékes vámhatóság végezhet bejegyzést vagy töltheti azt ki, más szerv által felvett jegyzőkönyvet a TIR-okmány jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A ténymegállapító jegyzőkönyv az okmánnyal történő elszámolásig annak mellékletét képezi.

 

Hátlap

Ez az oldal tartalmazza a TIR-okmány ellenőrző szelvényét.

Bármely szerződő állam vámhatósága, az általa elvégzett ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanság esetében jogosult bevonni a fuvarozó birtokában lévő igazolványt. Ennek a nem kívánt eseménynek az igazolására szolgál többek között az ellenőrző szelvény, amely ilyen esetben mindenkor visszaadásra kell, hogy kerüljön a fuvarozó részére.Szabálytalan Felhasználás

A TIR Carnet nemzetközi vámokmányban sem törlésnek, sem javításnak nem szabad történnie. Minden szöveg helyesbítést a hibás bejegyzést áthúzva és szükség esetén a helyes kiegészítést megtéve kell végrehajtani. Minden módosítást az azt végrehajtónak igazolnia és a vámhatósággal láttamoztatnia kell. Járműszerelvények esetében az esetleges vontató cserét is csak a vámhivatal engedélyével, annak egyidejű igazolása mellett hajthatják végre.

Az Önök részére érvényesített nemzetközi vámokmányt csak Önök használhatják fel, az más részére, harmadik személynek át nem adható, át nem ruházható. Az igazolvány ilyetén történő felhasználása szigorúan TILOS és komoly szankciókat vonhat maga után, amely végső esetben a fuvarozó kedvezményezetti körből történő kizárását is eredményezheti.

Röviden szóljunk tehát a szabályszerű felhasználásról az indulástól az érkezésig, azaz az okmány mentesítéséig.

Az árukat/vámárukat és a közúti járművet/járműszerelvényt, illetve szállítótartályt a TIR-igazolvánnyal együtt kell bemutatni az indulási vámhivatalnak. Az indulási ország vámhatóságai megteszik a megítélésük szerint szükséges intézkedéseket az árujegyzék azonosságának biztosítására, a vámzárak elhelyezésére, illetve az említett vámhatóságok felelősségére az általuk elfogadott, meghatalmazással bíró személyek által elhelyezett vámzárak ellenőrzésére.

Saját országuk területén a vámhatóságok bármikor meghatározhatják az áthaladási, bemutatási határidőt és megkövetelhetik, hogy a jármű/járműszerelvény az általuk előírt útvonalon haladjon.

A közúti járművet/járműszerelvényt, illetve szállítótartályt rakományával és az arra vonatkozó TIR-igazolvánnyal együtt valamennyi átmenő határvámhivatalnál, valamint a rendeltetési vámhivataloknál ellenőrzés céljából a vámhatóságoknak be kell mutatni. Általános szabályként minden egyes szerződő fél vámhatóságai átmenő (tranzit) forgalomban elfogadják a többi szerződő fél által alkalmazott vámzárakat, feltéve, ha azok sértetlenek. Az így elfogadott vámzárak az illető ország területén ugyanolyan jogi védelmet élveznek, mint a hazai vámzárak. Egyes esetekben saját vámzárukat is elhelyezhetik az indító ország hatósága által alkalmazott zár mellé.

A TIR Egyezmény rendelkezései értelmében az eredetileg megjelölt rendeltetési vámhivatal indokolt esetben egy másik rendeltetési vámhivatallal is helyettesíthető. A rakománynak a rendeltetési vámhivatalhoz történő megérkezésekor annak bemutatását követően, feltéve, hogy az árut más vámeljárás alá vonták - pl. nyilvántartásukba vették -, vagy a belföldi forgalom számára vámkezelték, a TIR-igazolványt haladéktalanul mentesíteni kell. Ennek esetleges elmaradása is reklamáció alapjául szolgálhat, ami a kedvezményezett vámfizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Mindezeket összegezve a TIR Carnet nemzetközi vámokmány szabályszerű felhasználása esetében kizárólag nemzetközi teheráru-szállításra szolgáló nagyszerű lehetőség, amely kvázi "váltóként" működik, amely által a TIR Garancialánc a kibocsátó egyesületen keresztül 100.000 euró garanciát nyújt. Esetleges vámfizetési kötelezettség megállapításakor elsődlegesen a TIR igazolvány birtokosa, másodlagosan az igazolványt érvényesítő egyesület kötelezhető a vámok és járulékos költségeik megfizetésére.

 

A TIR igazolványok használatának feltételeiNemzetközi árufuvarozást végző vállalkozások gazdasági társaságok részvételének feltételei a TIR-fuvarozásban

Az EU fontos szerepet játszik a világkereskedelemben, egyike a legfontosabb gazdasági centrumoknak. A világkereskedelemben forgó áruk értéke folyamatosan nő, így a szállításban, szállítmányozásban érdekelt gazdasági szereplők munkája hosszabb távon biztosított.

A külkereskedelemmel foglalkozó gazdasági szereplők számára fontos az árutovábbítási vámeljárás, mivel az EU-ból kivitelre, valamint az EU-ba behozatalra kerülő árut árutovábbítási vámeljárás alá kell vonni. Már a külkereskedelmi szerződés megkötésekor rendelkezni kell az áruk fuvarozásával kapcsolatos kérdésekről. Ennek részeként azt is tisztázni szükséges, hogy kik a viselői a vámeljárásokkal, benne az árutovábbítással kapcsolatos költségeknek.

Az árutovábbítás egyik lehetséges módja a TIR Egyezmény szerinti árutovábbítás. Magyarországon 1978 óta használatos a ma is hatályos TIR Egyezmény szerinti árutovábbítás, amelyet alapvetően a közúti fuvarozó cégek vehetnek igénybe. A fuvarozásban érdekelt gazdasági szereplők a legtöbb esetben a szállítási szerződés részeként kínálják a megbízóik részére ezt az árutovábbítási formát.

A TIR Egyezmény szerinti árutovábbítás feltételei a bevezetés óta jelentős mértékben változtak. Ezek a változások vagy az áruk fuvarozási kockázatának emelkedését, vagy a gazdasági környezet megváltozásából adódó új helyzethez való igazodást tükrözik.

A 90-es évek közepén az árutovábbítási eljárás alá vont áruk jelentős mennyisége nem érkezett meg a rendeltetési vámhivatalhoz, ezért nemzetközi szinten is felülvizsgálatra kerültek az árutovábbítási rendszerek. Ekkor került felvételre a TIR eljárás alapelvei közé egy új alapelv, miszerint a TIR eljárásba csak ellenőrzött módon történhet a belépés. Ez az ellenőrzés kiterjed mind a TIR igazolványt kibocsátó testületre, mind a TIR-igazolványt felhasználó gazdasági szereplőre. Ezen módosítás után csak a nemzetközileg elfogadott minimális feltételek teljesítése után lehet TIR-igazolványt kiadni, illetve felhasználni.
Ez a módosítás leginkább a TIR-igazolványt alkalmazókat érinti, mivel a TIR- igazolvány használata előtt a minimum feltételeket évente igazolniuk szükséges (a TIR igazolványt kibocsátó felé). 

Ez a legújabb alapelv, amely nemzetközi szinten 1999.február 17-től alkalmazandó, szigorította meg a TIR eljárás igénybevételének lehetőségét. Ezt az engedélyezési eljárást azért dolgozták ki, hogy védelmet nyújtson a különböző csalások ellen, és hogy kizárja a nemzetközileg is ismert bűnszervezeteket a rendszer használatából. Az új eljárásnak a TIR Egyezmény 9. számú melléklete adja meg a kereteit, végrehajtásának módjáról miniszteri rendelet rendelkezik. Magyarországon a TIR Egyezmény kihirdetésére legutóbb a jelenleg hatályos 2013. évi XLII. törvénnyel került sor. Későbbi módosításait a 2013. évi CLXXII. törvény tartalmazza.

Az Egyezmény 9. melléklete alapján csak olyanok kaphatnak TIR-igazolványt, akik előtte átestek egy engedélyezési eljáráson, és a szigorú feltételeknek mindenben megfeleltek. A TIR igazolvány használatra feljogosított vállalkozások adatainak rögzítése és nyilvántartása az ENSZ EGB központi adatbázisában történik, mely eljárás eredményeként az egyedi azonosító szám alapján nyomon követhető, hogy az adott időpillanatban ki rendelkezik engedéllyel, illetve kinek vonták vissza az engedélyét, vagy ki kapott új engedélyt.

A TIR Egyezmény 9. mellékletének II. része a természetes és jogi személyek felhatalmazása a TIR-igazolványok használatára, amely alapján az, aki megfelel az előírásoknak, TIR-igazolvány „birtokossá” válhat, és beléphet a szigorú, zárt rendszerbe.

 

TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ENGEDÉLYEZÉSE A TIR-IGAZOLVÁNYOK HASZNÁLATÁRA
Minimumfeltételek és -követelmények

1. A TIR-eljárásban részt venni kívánó személyeknek a következő minimumfeltételeket és -követelményeket kell teljesíteniük:

a) igazolható tapasztalat vagy legalább képesség a rendszeres nemzetközi fuvarozásban való részvételre
    (nemzetközi fuvarozási engedély birtokosa stb.)

b) stabil pénzügyi helyzet

c) a TIR Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos igazolt ismeretek

d) a vám- vagy adójogszabályok súlyos vagy ismételt megszegésének hiánya

e) az egyesület felé tett írásbeli kötelezettségvállalás, amely szerint a személy:

        i) eleget tesz a TIR Egyezménynek megfelelően az indulási, az átmenő és a rendeltetési vámhivataloknál elvégzendő vámalakiságoknak;

        ii) megfizeti az Egyezmény 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett esedékes összegeket, amennyiben ezeket az illetékes hatóságok az egyezmény 8. cikkének (7) bekezdésével összhangban megkövetelik;

        iii) abban a mértékben, amennyire ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, felhatalmazza az egyesületeket a fent említett minimumfeltételekkel és -követelményekkel kapcsolatos információk ellenőrzésére.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai és maguk az egyesületek további és szigorúbb feltételeket és követelményeket írhatnak elő a TIR-eljárásban történő részvételre, amennyiben az illetékes hatóságok nem döntenek másként.


A nemzetgazdasági miniszter 39/2013. (IX. 24.) NGM-rendelete szerint:

(1)  A TIR-igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez kell benyújtani. TIR-igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az Egyezmény 9. számú mellékletének II. részében felsorolt valamennyi feltételnek. A feltételek meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.


(2) Az Egyezmény 9. melléklet II. rész 1. bekezdés
a)       a) és c) pontjában foglaltakat külön jogszabály alapján a nemzetközi közúti árufuvarozás végzésére szolgáló engedéllyel rendelkezőknél teljesítettnek kell tekinteni;
b)       b) pontjában foglaltak alatt a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szervezete (a továbbiakban: nemzetközi szervezet) által a garanciavállaló egyesületek nevében megkötött, a vámhatóságok jogos követeléseinek kielégítésére szolgáló és Magyarországon a vámhatóság által elfogadott biztosítási szerződést kell érteni.

(3) Az Egyezmény 9. melléklet II. rész 2. bekezdésében foglaltak alapján a kérelmezőnek az adóhatóság és vámhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást kell benyújtania arról, hogy nincs nyilvántartott tartozása. Továbbá írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, illetve kényszer-végelszámolási eljárás alatt.

(4) Az Egyezmény 38. cikke értelmében a vámhatóság az Egyezmény 9. melléklet II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetén is – ideiglenesen vagy véglegesen – az Egyezmény rendelkezéseinek kedvezményéből kizárhatja azt, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó jogszabályokat, illetve a vámjogszabályokat súlyosan megszegte.

(5) A TIR-igazolvány használatára vonatkozó eljárás rendjét, valamint a végrehajtás során alkalmazható szigorú elszámolású formanyomtatványok mintáit, használatát, hamisítás elleni védelmét és megőrzését az azt kibocsátó nemzetközi szervezet állapítja meg, és a nemzeti tagegyesülete útján ellenőrzi.


 • A Szerződő Felek határozzák meg a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a TIR eljárás igénybevétele esetében követendő eljárást a TIR Egyezmény 1. és 2. bekezdésben foglalt minimális feltételek és követelmények alapján.
 • Az egyesület számára előírt kötelezettség minden év december 31-ig naprakésszé tenni a felhatalmazással rendelkező vállalkozások listáját, amely az ENSZ EGB által üzemeltetett ITDBonline+ felületen keresztül érhető el az arra jogosultsággal rendelkező szervezetek számára.
 • A TIR eljárásban való részvételre vonatkozó felhatalmazás önmagában nem alapozza meg azt a jogot, hogy az egyesületektől TIR-igazolványokat kapjanak.
 • Valamely személynek a fent megszabott minimális feltételeken és követelményeken alapuló jogosultsága a TIR-igazolványok használatára nem sértheti az Egyezmény alapján fennálló felelősségét és kötelezettségeit.

Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban álló vállalkozás, illetve gazdasági társaság írásbeli kérelem előterjesztésével kérheti a TIR-igazolványok használatára történő felhatalmazását. A kérelmet az egyesületnek kell benyújtani. A kérelem alapján az egyesület előzetes ellenőrzést végez a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság prosperitása tekintetében. Az Opten Kft.-től ill. a Creditreform Zrt.-től bekért bonitási mutatók alapján – amennyiben a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság megfelel a zavartalan működés feltételrendszerének – az egyesület felhívja a fuvarozót a következő igazolások benyújtására:

 • erkölcsi bizonyítvány a vállalkozás vezetője, illetve a gazdasági társaság ügyvezetői tekintetében, amely igazolást jelent a tekintetben, hogy a vonatkozó személyek nem voltak büntetve sem pénzügyi, sem vámjogszabályokat sértő cselekmények elkövetése végett.
   
 • A NAV szervei által kiadott adóigazolás (azaz 0-ás igazolás), amely azt bizonyítja, hogy a vállalkozásnak, illetve a gazdasági társaságnak sem adó-, sem vámtartozása nincs az összevont vám- és adószervek felé, működésüket függőben lévő teljesítetlen pénzügyi kötelezettség nem terheli.
   
 • nyilatkozat a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság vezetője (vezetői) részéről, mely szerint a vállalkozás, illetve gazdasági társaság a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, illetve kényszer-végelszámolási eljárás alatt.

A vállalkozás, illetve a gazdasági társaság által az egyesületi tagság létesítésekor már előzetesen igazolt szakmai megfelelőséggel együtt a fenti okmányok együttesen biztosítják a kérelmezők felhatalmazásának lehetőségét TIR-igazolványok használatára.

Az egyesület az általa megfelelőnek ítélt vállalkozások, illetve gazdasági társaságok adatait rögzíti az ENSZ EGB által fenntartott ITDBonline+ adatbázisban, amiről automatikus értesítést kap a nemzeti vámhatóság, és az általuk történő jóváhagyással történik meg az adott vállalkozás feljogosítása a TIR-igazolványok használatára.

A gazdasági társaságoknak, illetve a vállalkozásoknak a TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságukat évente meg kell újítaniuk a vonatkozó rendelkezések értelmében. A tevékenység megújítására a tárgyévet megelőző év december hónapjában kerül sor. A tevékenység végzéséhez, illetve megújításához szükséges okmányok keltezése a felhatalmazásuk meghosszabbításának időpontjától számított 30 napnál korábbi nem lehet.

A TIR-igazolványok használatára történt felhatalmazás még nem jelenti automatikusan a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság részére a TIR-igazolványok felvételének lehetőségét
, mivel a garanciaokmányok kiadása az egyesület által meghatározott megfelelő mértékű belépési garancia, illetve biztosítás nélkül nem lehetséges.

A TIR-igazolványok használatához nélkülözhetetlen pénzügyi garancia összegét az egyesületnél elvégzett kockázatelemzés alapján, az egyesület főtitkára határozza meg – a kockázatelemzést végzők javaslata alapján -, amely döntésről a TIR-igazolványok leendő birtokosát az egyesület írásban értesíti. Az egyesület a letéti összeg közlésével egyidejűleg tájékoztatja a fuvarozót az esetenként általa felhasználható TIR-igazolványok mennyiségéről.

Ez a mennyiség – jól mérlegelt szakmai szempontok alapján – 6 db minden TIR-fuvarozásra alkalmas gépjármű után. Ennek értelmében a vállalkozás, illetve gazdasági társaság által üzemeltetett, megfelelő alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, és az egyesülethez bejelentett, TIR-fuvarozásra alkalmas gépjárművenként legfeljebb 6 db okmány lehet egyidejűleg a vállalkozás birtokában.

A vállalkozások, illetve gazdasági társaságok csak a fenti előírások teljesülését követően végezhetnek TIR-fuvarozást az Egyesület által érvényesített TIR-igazolványok vámgarancia-fedezete mellett.


TIR-IGAZOLVÁNYOK HASZNÁLATÁRA FELHATALMAZOTT FUVAROZÓK KIZÁRÁSA, FELFÜGGESZTÉSE A KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRBŐL

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés
(információcsere a szerződő felek illetékes hatóságai között)

Tekintettel a TIR-igazolvány használatára vonatkozóan, a TIR Egyezmény  9. mellékletének II. részében foglaltakkal összhangban kiadott felhatalmazásra, azon szerződő fél illetékes hatóságainak, ahol a személy állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy letelepedett, számításba kell venniük minden, egy másik szerződő fél által, a TIR Egyezmény 38. cikk 2. bekezdése alapján, a személy által elkövetett súlyos vagy ismétlődő vámjogszabály-sértésről átadott információt.
Annak érdekében, hogy az a szerződő fél, ahol a személy állandó lakhellyel rendelkezik, vagy letelepedett, az esetet ténylegesen figyelembe vehesse, a társhatóság értesítésének a lehető legtöbb információt kell tartalmaznia a TIR-igazolvány birtokosa által elkövetett jogsértő cselekményről.

Egy hazai fuvarozó kizárása a TIR eljárásból 

Egy, a vámjogszabályokat az állandó lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti ország területén súlyosan megsértő hazai fuvarozó TIR-rendszerből való kizárása esetén (esetében) a vámhatóság a TIR Egyezmény 6. cikk  4. bekezdésében, valamint a 9. melléklet II. rész, 1. bekezdésének (d) pontjában foglalt előírásokat alkalmazza a 38. cikk 1. bekezdésének rendelkezései helyett.

Fentiek értelmében, a NAV központi szerve külföldi társhatóságaitól kapott tájékoztatás alapján a TIR Egyezmény rendelkezéseinek súlyos vagy ismétlődő megsértése okán az általa meghozott határozattal visszavonhatja a kedvezményezett nemzetközi árufuvarozó TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságát, amely intézkedéssel szemben a TIR-igazolványbirtokos jogorvoslattal élhet. A vonatkozó határozat egy másolati példányát a NAV központi szerve közvetlenül megküldi a nemzeti garanciavállaló egyesület részére.

Az Egyesület a NAV értesítése alapján azonnal felfüggeszti a kedvezményezett jogosultságát a TIR-igazolványok használatára mindaddig, amíg a jogorvoslati kérelem elbírálásra nem kerül.

A jogerős hatósági döntést követően az Egyesület köteles a nemzetközi árufuvarozó TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságát helyreállítani, a felfüggesztést fenntartani, vagy a jogosultságot végérvényesen megvonni.

A nemzeti garanciavállaló szervezet maga is jogosult fuvarozó tagjának TIR-igazolványok felhasználására vonatkozó jogosultságát ideiglenesen felfüggeszteni, vagy végérvényesen visszavonni.

Az Egyesület ideiglenesen felfüggeszti a TIR-igazolványok érvényesítését (kiadását) annak az árufuvarozó tagjának részére, akinek

 • rendezetlen tartozása keletkezett az Egyesülettel szemben,
 • lejárt érvényességű TIR-igazolvány van a birtokában, és azzal nem számolt el az Egyesület felé, 
 • részére az Egyesület által érvényesített TIR-igazolvány felhasználásával összefüggésben, bármely vámhatóságtól vámfizetési kötelezettségét megállapító követelés érkezett, és nem tett eleget az általa a kötelezettségvállalási nyilatkozatában is elfogadott rendelkezéseknek, 
 • egyéb más, a fuvarozónak az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettsége elmulasztása esetén.

Az Egyesületnek vissza kell vonnia annak a nemzetközi árufuvarozónak a TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságát, akinek

 • vállalkozásával, gazdasági társaságával szemben felszámolási-, végelszámolási-, vagy csődeljárás megindítására kerül sor, 
 • nemzetközi árufuvarozói tevékenységével összefüggésben súlyosan sérültek az IRU által a kötelezettségvállalási nyilatkozatban közzétett és általa elfogadott rendelkezései, 
 • tevékenységével szemben a TIR-igazolványokat kibocsátó nemzetközi szervezet (IRU) meghatározó negatív észrevételeket fogalmazott meg
 • a kedvezményezetti körből történő kizárását a vámhatóság elrendelte.

Azon vállalkozásnak, gazdasági társaságnak, melyeknek a TIR-igazolványok felhasználására vonatkozó jogosultságát az Egyesület a vámhatóság támogatása mellett megvonta, haladéktalanul el kell számolnia valamennyi, részére kiadott TIR-igazolvánnyal az Egyesület felé!


Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.